Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset

Hakija/Projektägare: Kymijoen vesi ja ympäristö
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Kymenlaakso
Julkinen tuki/Stödbelopp: 42 000 €

Tausta:
Suomenlahden kalatalouselinkeino on ollut laskevassa trendissä jo pitkään. Päätoimisten ammattikalastajien määrä on laskenut kymmenessä vuodessa puoleen, ja kalankasvatuslaitosten ympäristöluvissa määriteltyjä kasvatusmääriä on jatkuvasti supistettu. Tämä laskeva trendi on johtanut ulkomaisen kalan tuonnin kasvuun kotimaisen lähikalan kustannuksella.

Tavoite:
Hankkeen kantavana tavoitteena on kerätä ja jakaa kalatalousalan tietoa ja tiivistää elinkeinokalataloutta koskevaa alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken siten, että nostetaan esille enemmän kalatalouden vaikutusta, arvoa ja merkitystä lähikalan tuottajana.

Hankkeen kolme osiota ovat sinisen biotalouden tutkimus- ja selvityskeskus, kalankasvatuksen ympäristövaikutukset ja uusien laitosten sijainti sekä kalakantoihin liittyvät pienet uuden tiedon tutkimustarpeet. Kalatalouteen liittyvän työn tueksi muodostetaan yhteistyöryhmä, johon kutsutaan mukaan alueen keskeisiä kalatalouden ja sen edistämisessä mukana olevia toimijoita. Hanke on kaksivuotinen.

Fiskeyrkets tillstånd i Finska viken har haft en nedåtgående trend under en längre tid. Mängden yrkesfiskare har minskat med hälften på 10 år och den tillåtna mängden fisk som definieras i miljötillstånden har ständigt minskat. Denna nedåtgående trend har lett till ökad import av de utländska fiskprodukterna och därmed skadat de lokala fiskprodukterna. Huvudmålet med projektet är att samla in och leverera information om fiskeindustrin och kondensera det lokala samarbetet kring yrkesfisket. För att uppnå detta mål är det nödvändigt att lyfta fram effekten, värdet och betydelsen av fiskeindustrin som producent av närproducerad fisk. Projektet består av tre delar: forsknings- och utredningscentrum för bioekonomi, miljöpåverkan från fiskodling, placering av nya fiskodlingsanläggningar och småskaliga forskningsinsatser relaterade till det lokala fisket. För att stödja arbetet kring fisket bildas en samarbetsgrupp. Gruppen består av huvudaktörerna som arbetar inom fiskerinäringen och mot dess upplyftande. Projektet pågår i två år.

  • Osumia: 406

Viestikapula

Hakija/Projektägare: Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Kotka-Loviisa-seutu
Julkinen tuki/ Offentliga understöd: 30 000 €

Tausta:
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry tekee rakenneuudistuksia toiminnanjohtajan vaihtumisen myötä ja tarvitsee lisäresursseja siirtymäjakson ajaksi.

Tavoite:
Hankkeen tavoite on ylläpitää, ajanmukaistaa ja ja parantaa viestintää sekä tiedottamista yhdistyksen muutosaikana siten, että nykyinen palvelutaso pysyy yllä ja paranee, kunnes uusi rakenne on saavutettu.

Käytännössä tämä tarkoittaa yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamista vuoden 2022 ajaksi. Työntekijä tukee yhdistystä viestintä ja yhteistyötehtävissä, parantaen näin resursseja muutoksen aikana. Hanke on hyvä perusta molempien yhdistyksien tulevasta yhteistyön kehittämisessä sekä edistää yhteistyötä Uudenmaan ja Kymenlaakson kesken ja nostaa yhdistysten tunnettuutta.

Södra Finlands Havsfiskarförbund förnyar sin strategi. Som ett led i detta genomför förbundet en strukturomvandling. Genom Viestikapula-projektet vill vi upprätthålla och förbättra förbundets kommunikations-och informationsverksamhet under omvandlingsperioden så, att servicenivån bibehålls och förbättras fram till den nya strukturen etablerats. Projektet ger en god grund för att utveckla de två föreningarnas framtida samarbete samt främja samarbetet mellan Nyland och Kymmenedalen och förbättra kännedomen om föreningarna.

 

  • Osumia: 411

Growth Project

Hakija/Projektägare: Nylands Fiskarförbund r.f.
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Porgå-södra kusten
Julkinen tuki/Stödbelopp: 30 000 €

Nylands Fiskarförbund tekee strategiauudistuksen. Sen myötä myös toiminnan rakenne uudistuu. Tällä siirtymisajanjaksolla yhdistys kaipaa lisäresursseja, jotta muutos saadaan hoidettua sulavasti.

Hankkeen tavoite on ylläpitää, ajanmukaistaaja ja parantaa viestintää sekä tiedottamista yhdistyksen muutosaikana siten, että nykyinen palvelutaso pysyy yllä ja paranee, kunnes uusi rakenne on saavutettu. Hanke tehdään osittain yhteistyössä Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamista vuoden 2022 ajaksi. Työntekijä tukee yhdistystä viestintä ja yhteistyötehtävissä, parantaen näin resursseja muutoksen aikana. Hanke on hyvä perusta molempien yhdistyksien tulevasta yhteistyön kehittämisessä sekä edistää yhteistyötä Uudenmaan ja Kymenlaakson kesken ja nostaa yhdistysten tunnettuutta.

Nylands Fiskarförbund förnyar sin strategi. Som ett led i detta genomför förbundet en strukturomvandling. Genom Growth-projektet vill vi upprätthålla och förbättra förbundets kommunikations-och informationsverksamhet under omvandlingsperioden så, att servicenivån bibehålls och förbättras fram till den nya strukturen etablerats. Projektet ger en god grund för att utveckla de två föreningarnas framtida samarbete samt främja samarbetet mellan Nyland och Kymmenedalen och förbättra kännedomen om föreningarna.

  • Osumia: 435

Lähikalafoorumi – Viestintää kotimaisesta kalasta

Hakija/Projektägare: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Kymeenlaakso
Julkinen tuki/Stödbelopp: 30 624 €

Tausta
Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO kalatalousryhmä järjesti syyskuussa 2019 Kymen kalafoorumi –seminaarin, missä arvioitiin Kymenlaakson alueen kalavesien ja kalakantojen tila, ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen nykytila, ongelmia ja kehittämistarpeita. Seminaarissa tehtiin päätös käynnistää alan yhteinen kehittämistyö kalatalouden kehittämiseen Kymenlaaksossa sekä muodostaa kalatalousalan toimijoista, kuntien edustajista sekä ympäristöalan edustajista ja asiantuntijoista muodostettu kalafoorumi-työryhmä.

 Toimet ja tavoitteet
Hanke keskittyy tiedottamiseen ja viestintään ja sen tavoitteena on: a) lisätä kuluttajien, kalaketjun toimijoiden ja päättäjien tietämystä kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista b) tehostaa siihen liittyvien viestintäkanavien käyttöä ja sisällöntuotantoa c) tukea lähikalafoorumin toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä on Etelä-Suomen kalatalousalueen kalatalousketjun toimijat ja kuluttajat

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on edistää Lähikalafoorumin päätavoitetta: nostaa kotimaisten kalojen omavaraisuusastetta 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vaikuttamista kalankasvatuksen ympäristölupakäytäntöön ja niihin liittyviin lupamenettelyihin, vajaasti käytettyjen kalalajien tuotteistamista ja brändämistä sekä aktiivista viestintää ja tiedottamista kuluttajille ja kalatalousketjun toimijoille.

 

Bakgrund

 

Fiskeaktionsgruppen ESKO anordnade ett seminarium i september 2019. Seminariet Kymi Fiskeforum var ett seminarium där man utvärderade tillståndet för fisket och fiskeområdena i regionen, tillståndet för fiskeyrket och fiskodlingen - likaså problemen och behoven för utvecklingen av dessa yrken. Man beslöt att starta ett gemensamt utvecklingsarbete för att lyfta fiskeindustrin i Kymeenlaakso-området och att bilda arbetsgruppen Fiskeforum som består av fiskenäringens aktörer, representanter för kommunerna och miljöexperter.

 

Åtgärder och mål

 

Projektet fokuserar på information och kommunikation. Dess huvudsakliga mål är a) att öka kunskapen hos konsumenterna, beslutsfattare och operatörerna av fiskproduktionskedjan gällande effekterna av fiskodlingen b) att öka effektiviteten i kommunikationskanalerna och skapa innehåll relaterat till punkt a. och c) stödja Kalafoorumigruppens arbete. Projektets målgrupp är operatörer och konsumenter i södra Finlands fiskeområde. Projektets övergripande mål är att främja huvudmålet för Near Fish Forum: att höja självförsörjandet för de inhemska fiskprodukterna till 50 % till år 2030. För att uppnå målet krävs att man påverkar miljötillståndsförfarandena och relaterade policyer, produktisering och branding av de mindre utnyttjade fiskarterna - och aktiv kommunikation med konsumenterna och operatörerna av fiskproduktionskedjan.

  • Osumia: 407

Hyljevapaa kalastus

Hakija: Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry, Södra Finlands Havsfiskarförbund rf
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Itämeri / Baltic Sea
Julkinen tuki/Stödbelopp: 24 000 €

Kartoitetaan hylkeiden kalataloudelle aiheuttamia ongelmia Kymenlaakson merialueella. Pyritään lievittämään ongelmaa nostamalla hallin metsästyskiintiön käyttöastetta. Metsästetystä hylkeestä maksetaan 300 euron korvaus. Korvaus maksetaan myös kalastuksen sivusaaliiksi saadusta hylkeestä, josta saadaan tarvittavat näytteet. Korvaus maksetaan enintään 60 hylkeestä.

Projektet identifierar problemen som orsakas av sälar i fiske i Kymenlaakso havsområde.

  • Osumia: 1810