Fullscreen Image V3

Kalatalous

Tukea kalatalouden kehittämiseen kalankasvatuksen, ammattikalastuksen sekä kalastusmatkailun aloille.

Strategia ja lainsäädäntö

ESKO-alueen valmisteluprosessi – katse vuodessa 2030

Olemme saaneet tiedoksi uuden ohjelmakauden valmisteluaikataulun. Ministeriö avaa syyskuussa 2021 haun KalaLeader-ryhmiksi ja hakuun annetaan kuukausi aikaa. Ministeriön tavoiteaikataulu on haastava, koska koronan takia toimijoita ei ole vielä päästy tapaamaan valmistelutyöpajoissa. Kuitenkin tulevaisuustyö on aloitettu Lähikalafoorumissa ja ESKOn hallituksessa jo vuoden 2019 puolella, eli ihan tyhjästä ei olla aloittamassa syyskaudella.

SWOT on jo laadittu, ja sitä voi kesän aikana käydä kommentoimassa täällä.

Strategiarunko on jo tehty, ja elokuun alussa toiminnanjohtaja Marjo tekee siitä ristiintarkastelun kansallisen toimintaohjelman kanssa. Kalatalouden neuvontajärjestöiltä ja sidosryhmiltä pyydetään vielä näkemystä kunkin osa-alueen osalta alueen erityispiirteistä ja kehittämistarpeista.

Olemme sopineet syksyksi kolme paikallista työpajaa;
8.9. Pomovästin alueella (Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummi),
9.9. SILMUn alueella (Loviisa, Porvoo ja Sipoo) sekä
21.9. Sepran alue (Pyhtää, Kotka, Hamina ja Virolahti).
Kaksi ensimmäistä on kaksikielisiä, viimeisin suomenkielinen, ja näistä mihin vain voi osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Tilaisuudet pidetään mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisina klo 18.00-20.00. Ilmoitamme vielä pitopaikat elokuun puolella, mutta ajankohdat kannattaa jo merkitä kalenteriin.

Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille, joita kalastus-, kalankasvatus-, ja kalastusmatkailuteemat sekä asutun ja elinvoimaisen saariston sekä rannikkokylien asiat koskettavat ja kiinnostavat.

Tilaisuudet pidetään keskustelevina; ensin lyhyet alustukset eri teemoista, jonka jälkeen on kolme työpajapöytää. Tilaisuuden päättyessä käydään läpi toimenpide- ja kehittämisesitykset, jotka kirjataan tulevaan strategiaan, jotta toimijoiden ja asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Tilaisuuksien jälkeen strategialuonnokseen lisätään vielä toimenpide-esityksiä ja se kirjoitetaan loppuun.

Strategia tulee kommentoitavaksi www-sivuille syys-lokaakuun taitteessa. Koska se on saatava ESKO-hallituksen ja Sepran hallituksen käsittelyyn viimeistään viikolla 42, toivomme kommentointia lähinnä työpajoissa!

ESKO-förberedelseprocess - granskning 2030

Jord- och Skogsbruksministeriet har fastställt en tidtabell för urvalsprocessen av Kala-Leader-grupper. Ministeriet öppnar en ansökan för KalaLeader-grupper i september och en månads ansökningstid ges. Det målschema som ministeriet fastställt är utmanande, eftersom det p.g.ac koronan inte har varit möjligt att träffa aktörer i förberedande workshops ens under våren.

Det kommande arbete har dock redan startat i Lähikala-forumet och ESKO:s styrelse redan under 2019 så vi börjar inte helt från noll under höstsäsongen. En SWOT-analys har redan gjorts. Du kan kommentera den på webbplatsen under sommaren. Formuläret finns här.

En strategisk ram har redan skapats och i början av augusti kommer verksamhetsledaren Marjo att jämföra den med den nationella handlingsplanen. Vi ber fiskerirådgivningsorganisationerna och intressgrupperna om sin syn på specifika funktionerna och utvecklingsbehoven i varje område.

Vi har kommit överens om tre lokala workshops i september:
8 september i området Pomoväst (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt),
9 september i SILMU-området (Lovisa, Borgå och Sibbo)
21 september i Sepra-området (Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Virolahti).

De två första är tvåspråkiga, den sista på finska. Man kan delta i vilken av dem som helst. Evenemangen kommer beroende av coronaläget förhoppningsvis att hållas på plats kl. 18:00-20:00.

Vi kommer ännu att meddela exakta platser för workshopparna i augusti, men ni kan redan sätta in tiderna i era kalendrar.

Evenemangen är avsedda för alla som är intresserade eller har att göra med fiske, fiskodling och fisketurism eller har intresse av en livskraftig skärgård med aktiva kustbyar.

De två timmar långa workshopparna sker i form av diskussion. De olika teman introduceras, följt av tre workshopbord där alla deltagare deltar en stund. I slutet av evenemanget går vi igenom olika förslag på åtgärder och utveckling och dessa kommer att skrivs in i den kommande strategin för att aktörernas och invånarnas röster skall höras. Efter evenemangen kommer det ännu att tilläggas förslag på åtgärder till strategiförslaget och förslaget färdigställs.

I skiftet av september-oktober kommer strategin helt kort att finnas till påseende på webbplatsen för kommentarer. Eftersom det måste överlämnas till ESKO:s styrelse och Sepras styrelse senast vecka 42, hoppas vi att ni framför allt ger era kommentarer i workshopparna under evenemangen!

Kalatalousryhmän visio

Vuonna 2020 Suomenlahden elinkeinokalatalous on kannattava ja tehokkaasti toimiva, kalavaroja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti hyödyntävä elinkeino, joka tuottaa kuluttajille laadukkaita elintarvikkeita, pitää saaristoa ja rannikkoa asuttuna sekä tarjoaa asiakkaille elämyksiä.

Asetetut tavoitteet

ESKO kalatalousryhmän painopistealueet ohjelmakaudelle 2014–2020 rakentuvat kestävän kehityksen, elinvoimaisen saariston ja elinkeinokalatalouden alan kannattavuuden kasvattamisen pohjalle. Suomen-lahden saaristo on monipuolinen ja arvokas kokonaisuus. Ammattikalastuksella ja kotitarvekalastuksella on pitkä perinne, ne ovat myös osa arvokasta luontomaisemaa, kalastajakylineen ja muine rakenteineen. Tavoitteena on jatkaa ja vahvistaa jo ohjelmakaudella 2007–2013 käynnistynyttä elinkeinokalatalouden paikallista ja alueellista kehittämistyötä.

Ohjelman keskeinen tavoite on pitää ammattikalastus elinvoimaisena vähintäänkin nykyisellä tasolla, ja pyrkiä kehittämään ammattikalastustamme niin, että se on täysin alueen muiden ympäristöarvojen mukaista ja kestävää sekä taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Keskeisenä osana siinä on kalakantoja hoitava kalastus ja ympäristöä huomioiva kalankasvatus.

Kalastusmatkailu on vielä suhteellisen nuori elinkeino, ja tavoitteena on lisätä alan yhteistyötä sekä edellytyksiä alan kasvulle. Kannustavalla yhteistyöllä voidaan luoda kustannustehokkaasti uusia työpaikkoja ja kehittää uutta kannattavuutta sekä auttaa kalastusmatkailuyritysten toimintaa tiiviimpään yhteistyöhön ja alan kasvuun.

Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä ELY-keskusten, muiden yritysten kehitystä rahoittavien tahojen, kuntien ja maaseudun kehittämisyhdistysten välillä niin, että voidaan hyödyntää myös muita rahoituslähteitä.

Muiden kalatalousryhmien kanssa pyritään yhteistyöhön paikallislähtöisen kalatalouden kehittämisessä. Rajat ylittävää yhteistyötä pyritään myös laajentamaan eteenkin Itämeren alueella yhteishankkeissa joissa eri maiden kalatalousryhmillä on yhtenevät tarpeet.

ESKO-strategia 2020 tavoitteet ovat:

  • auttaa ylläpitämään rannikonläheinen ammattikalastus ja kalankasvatus elinvoimaisena ESKO-alueella
  • kehittää ammattikalastuksen toimintamuotoja, lisätä työn kannattavuutta ja edistää alan kilpailukykyä
  • saada uusia nuoria ammattikalastajia ja kalankasvattajia alalta eläköityvien tilalle
  • kehittää kalastusmatkailua elinkeinona
  • lisätä rajat ylittävää yhteistyötä
EMKR-asetus

ESKO-toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta.  Tämä asetus tuli voimaan 15 päivänä syyskuuta 2015. Voit ladata sen luettavaksi suomeksi tai ruotsiksi.

Tutustu ESKO 2020-strategiaan kokonaisuudessaan, vuoden 2017 raporttiin sekä ESKO-toiminnan edellisen kauden arviontiin alla olevista liitteistä.


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.