Kalatalousryhmä rahoittaa hankkeita

Tämän ohjelmakauden toiminta alkoi käytännössä vuoden 2016 alussa, mutta hakemuksia vastaanotettiin jo syksystä 2015 lähtien. Tähän mennessä on ESKO kalatalousryhmän hallitus puoltanut 14 hanketta rahoitettavaksi, yhteensä 292.000 €. Hankkeet koskevat mm 
-opintomatkaa ja tutustumista Viron Hiidenmaan ammattikalastukseen, 
-lähikalan profiloimista ja suoramyynnin lisäämistä, 
-kuntien ja yksityisten kalasatamien toimintojen kehittämistä, 
-kalankasvatuksen ympäristövaikutusten selvittämistä, 
-koulutusta mm. mestari-kisälli-toiminnan kautta, kalastusmatkailun kehittämistä, Itämeri-yhteistyötä jne. 
-tuotekehitystä ja uusien kalankäsittelymenetelmien kehittämistä
-kansainvälistymistä ja yhteistyötä Itämeren alueella
 
Hankkeiden koko on n. 5.000 – 50.000 euroa. Toistaiseksi on vain muutama hanke saanut lopullisen tukipäätöksen ELY-keskukselta, mutta useimmat hankkeet ovat jo käynnissä. Hankkeet julkaistaan kotisivuillamme heti kun ELY-keskus tekee niistä päätökset ja ne tulevat sitä kautta julkisiksi.  Nyt rahoitetuissa hankkeissa osallistuu yli 50 yrittäjää, ja muutamat hankkeet kohdistuvat koko toimialaan.  Myönnetty tuki on aina osarahoitusta, jossa tuen osuus hyväksytyistä kustannuksista on 40–80 % kustannuksista, vain erityistapauksissa voi tuki yleishyödyllisissä hankkeissa olla 100 %.  
 
ESKO kalatalousryhmä ei tällä ohjelmakaudella 2024-2020 voi enää rahoittaa yritysten omia investointihankkeita, vaan ne rahoitetaan suoraan ELY-keskuksien kautta. ESKO kalatalousryhmän projektipäällikkö ja hankekoordinaattori avustavat myös näiden hakemusten tekemisessä. Tähän mennessä olemme avustaneet n. 20 yrityksen omien hakemusten laatimisessa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, jotta hakemusten laadinta ja käsittelyt tapahtuisi mahdollisimman jouhevasti. Kaikki hakemukset tehdään tällä ohjelmakaudella sähköisesti, ns. Hyrrä-hankemenettelyn mukaisesti, ja sen käyttöön opettelu vaatii usein ulkopuolista apua. Lisäksi on uusi sähköinen hakumenettely vielä hieman kankea, ja hakemusten käsittely kestää melko pitkään. Hankkeen voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä heti sen jälkeen kun itse hakemus on tehty. 
 
Lisätietoja toiminnasta ja hankkeista saat sekä nettisivuiltamme www.sepra.fi/esko tai ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Esko Taanilaan (044 377 4516) tai hankekoordinaattori Kirsi Pohjankoskeen (044 377 4517).
 

Finansierade projekt

Denna programperiod började i praktiken först i början på året 2016, men några stödansökningar kunde emottagas redan hösten 2015. Så här långt har ESKO fiskerigruppens styrelse förordat stöd till 14 projekt, sammanlagt 292.000 €.  Projekten gäller bl.a:
-studiebesök till Dagö och dess yrkesfiske
-profilering av närfisk och ökande av direktförsäljning
-utveckling av kommuners och privata fiskehamnar
-utredning av miljöeffekter för fiskodling
-utbildning bl.a. genom mästar-gesäll, utveckling av fisketurism, Östersjösamarbete osv
-produktutveckling och utveckling av nya fiskhanteringsmetoder
-internationalisering och samarbete kring östersjöfrågor
 
Projektens omfattning varierar mellan 2.000 – 50.000 €. Så här långt har endast några projekt fått sitt slutliga stödbeslut från NTM-centralen, men de flesta projekten har redan startat sin verksamhet. Projekten presenteras på vår hemsida så fort NTM-centralen tar beslut i projekten och de blir på det sätt offentliga. I de godkända projekten deltar mer än 50 företagare, och vissa projekt gäller hela fiskerisektorn. Beviljat stöd varierar mellan 40-80% av de godkända kostnaderna, men i några enstaka allmännyttiga projekt kan stödet vara upp till 100%. 
 
ESKO fiskerigrupp kan inte denna programperiod längre finansiera företagens egna investeringsprojekt, utan de finansieras direkt från NTM-centralen. ESKO fiskerigruppens projektchef och projektkoordinator hjälper gärna till med deras ansökningar, hittills har vi hjälp till med ca 20 företags egna ansökningar.  Vi verkar i nära samarbete med NTM-centralen så att ansökprocessen skall fungera så smidigt som möjligt.
 
Alla ansökningarna görs denna programperiod elektroniskt via det s.k. Hyrrä-stödsystemet. Det är lite mera komplicerat och kräver ofta utomstående hjälp. Det nya stödsystemet är fortfarande under inkörning, och hanteringen av ansökningarna tar ännu rätt lång tid. Men man kan på egen risk starta projektet och kostnaderna så fort man har lämnat in ansökan. 
 
Mer information om stödsystemet och verksamheten får du via vår hemsida www.sepra.fi/fi/esko eller genom att ta kontakt med projektchef Esko Taanila (044 3774516) eller projektkoordinator Kirsi Pohjankoski (044 3774517). 
 

Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Ma – To: 9:00 – 16:00
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.